Gayri Menkul Sermaye İradı

Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını aşanlar, ¨ İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını aşanlar, ¨ Bir takvim yılı içinde elde ettiği tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan  sermaye iratları toplamı GVK’nun 86/1-d bendinde belirtilen tutarı aşanlar, ¨ Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler. Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilir. Yukarıda belirtilen mükellefler, kira gelirlerini, “beyana tabi geliri sadece  sermaye iradından ibaret olanlar için” hazırlanmış olan yıllık gelir vergisi beyannamesi (1001 B) ile beyan edeceklerdir. Beyana tabi geliri ile birlikte aşağıdaki gelirlerin de elde edilmesi halinde, yukarıda belirtilen beyanname doldurulur ve sadece kira geliri beyan edilir. ¨ Tevkifata tabi tutulmuş mevduat faizleri, repo gelirleri, özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları ile menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları, ¨ Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, ¨ Gerçek usulde tespit edilmeyen zirai kazançlar, ¨ İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar.

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark