Yeni TTK ‘ya Göre Faturada Yeni Bilgiler Olacak

imagesÖteden beri uygulanageldiği gibi fatura nizamı ve faturada bulunması gereken bilgiler, Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiş ve 230. ve 231. maddelerinde hükme bağlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre, faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (3239 sayılı Kanunun 19′uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 39. maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunluluğu getirilmiştir.

– Sicil numarası,

– Ticaret unvanı,

– İşletmesinin merkezi,

– Tescil edilen internet sitesinin adresi (Sadece internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olanlar –bağımsız denetime tabi olanlar-için).

Dolayısıyla, faturalarda sadece VUK ‘unda sayılan bilgiler değil aynı zamanda yeni TTK düzenlemelerinde yer alan bilgilerin de bulunması gerekiyor.

Bu bilgilerin sadece faturalarda değil, aynı zamanda işletmeyle ilgili mektuplarda ve örneğin e-maillerde de yer alması gerekiyor. Diğer taraftan ticari defter kayıtlarına dayanak teşkil eden fatura haricindeki, irsaliye, dekont vb. belgeler de en az bu bilgileri içerecek şekilde düzenlenecek.

Diğer taraftan, bu düzenleme 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla, şirketler bu tarihe kadar, daha önce bastırılan mevcut belgelerin kullanımına devam edilebilecekler.

Diğer taraftan, şirketler ancak bu tarihe kadar, daha önce bastırılan mevcut belgelerin kullanımına devam edilebilecekler. Bu tarihten sonra kullanılan faturalarda ise yukarıda belirttiğimiz ilave bilgilerin de yer alması gerekecek. Halihazırda basılı fatura stoğunu tüketemeyecek firmaların, fatura üzerine, ilave bilgileri içeren “sticker” yapıştırmak ya da “kaşe basmak” suretiyle israf etmeden eski faturalarını da kullanabileceği kanaatindeyiz. Yazar kasa fişleri konusunda da program düzeltmelerinin yapılması, yapılamadıysa yine fişin arkasına ya da önüne bahsedilen bilgileri içeren kaşe basılması gerekecek.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere haiz olduğundan normal faturaya ilişkin 01.01.2014 tarihinden itibaren e-Fatura kullanacak firmaların kullanacağı e-Faturalarda da yer almalı.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para ceza uygulanacak. Bu tutar 2013 yılı için 2.000 TL.

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark