Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)

maliyebÖzel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:14) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç…

 

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:14) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 inci maddede sayılan düzenlemeler uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin açıklamaları kapsamaktadır

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunmaya Yetkili İşletmeciler Tarafından Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

MADDE 4- (1) Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5 oranında ÖİV uygulanır.

(2) İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamda olduğundan % 5 oranında ÖİV’ye tabidir.

Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri Tarafından Faturalı Hat Abonelerine Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

MADDE 5- (1) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV hesaplanır.

(2) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir

Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri Tarafından Ön Ödemeli Hat Abonelerine Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

MADDE 6- (1) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Mezkur maddede 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, ön ödemeli hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;

– Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde % 25,

– Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise % 5

oranında ÖİV hesaplanır.

(2) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışından %25 ÖİV ödenmiş olan yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, bu Tebliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.

Abonelere Yapılacak İade İşlemleri

MADDE 7- (1) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade ederler.

(2) Aboneler, söz konusu verginin hatlarına yükleme yapılması suretiyle iadesini tercih edebileceği gibi nakden iade edilmesini de tercih edebilir ve işleme ilişkin olarak ilk kez yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli olmasını talep edebilirler. Bu durumda abonelerin ÖİV iadesi yöntemine ilişkin tercih değişikliği talebi olmadığı sürece abonelere tercihlerinin yeniden sorulmasına gerek bulunmamaktadır.

(3) Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işleminin nakit olarak yapılması esastır.

(4) Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih etmeleri, fazla ödenen vergiyi nakit olarak iade alıp hatlarına kendilerinin yükleme yapması niteliğinde olduğundan, bu durumda yükleme yapılan bedel üzerinden mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için gerçekleştirilen satışlarda olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacağı tabiidir.

Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecilerine Yapılacak İade İşlemleri

MADDE 8- (1) Tebliğin “Abonelere Yapılacak İade İşlemleri” başlıklı 7 nci maddesinde açıklandığı şekilde mobil operatörlerce nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade edilen ÖİV tutarları, mobil operatörlerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilir.

(2) İade talebinin birer aylık dönemler itibariyle ve bu Tebliğin “Abonelere Yapılacak İade İşlemleri” başlıklı 7 nci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde abonelere iade yapıldıktan sonra -en erken iade yapılan ayı takip eden aydan itibaren yapılması mümkündür.

(3) Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iadesinde aşağıdaki belgeler aranır:

(a) 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen standart iade talep dilekçesi,

(b) Abonelere nakden veya hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin özet tablo (Ek-1),

(c) Abonelere nakden yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (Ek-2),

(ç) Abonelere hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (Ek-3).

(4) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin, ön ödemeli hat abonelerine nakit veya hatta yükleme yoluyla yaptıkları iadelerden doğan nakden veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Diğer Hususlar

MADDE 9- (1) Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ ekinde yer alan tablo ve bildirimlerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

MADDE 10- (1) 2/5/2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark