Archive for Mart, 2018

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500

SGK Uyumlu Prim Borçluları 31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30377  Karar Sayısı : 2018/11500 Uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Sosyal Sigor…  

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği

Telgraf Telefon Kanunu Hazine Payı 31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30377  Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla…  

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği Değişiklik 31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30377  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı…  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele 31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30377  Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 say…  

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarını Birleştirmeleri

Birleşik Genel Kurul Hakkında Genelge (2018/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GENELGE (2018/4) Bakanlığımızca kurulu…  

7103 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7103 Sayılı Kanun 27 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30373 (2.Mükerrer) Kanun No. 7103 Kabul Tarihi: 21/3/2018 MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682…  

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Toplu İş Sözleşmesinden Fiyat Farkı 30 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30376  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı R…  

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/141

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/141 29 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30375  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/141 Karar Say…  

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Güvenlik Yönetmelik Değişiklik 28 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30374  İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı…  

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar BKK 2018/11542

ÖTV Tutarları ile Oranlarının BKK 2018/11542 27 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30373 (3. Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11542 Ekli “4760 Sayılı Ö…  

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/17)

Bitkisel Üretime Destek Ödemesi 2018/17 27 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30373  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K..  

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi 25 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30371  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark