Archive for Şubat 2nd, 2019

VUK 505 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)

Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, gerekli iş ve işlemleri tanımlamaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark