Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkYönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı

para_krediİhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge (Seri No:2015/1)

gibBilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile

 

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2015/1 (Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin)

gibNakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin bu faaliyetlerinde kullandıkları taşıtlarının üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunması nedeniyle…

 

4/12/2014 Tarihli ve 6580 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7213)

bkk6580 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “176 Sayılı…

 

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

calisma_bakanligi…alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde…

 

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

maliyebBu Yönetmeliğin amacı; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez

 

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebVergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

 

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)

calisma_bakanligiKamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 4) “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı birinci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayi4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla belirlenen bağımsız denetçilere yaptırır.

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligiEczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin

 

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1)

enerjiYönetmelik kapsamında 2015 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark