Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kulturbVakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir.

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/1)

tcmb(Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binyüzyirmi Türk Lirası” ibareleri

 

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı

gib…bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444)

maliyebVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6)

para_krediBu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve

 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumrukAşağıdaki dört şarttan en az üçünü sağlayan birlikler, 6102 sayılı Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

 

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2015-2)

maliyebEk-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 14,85 TL yemek ve 5,85 TL konaklama bedeli…

 

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark