Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebVergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında…

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)

gumrukTürk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

hazine6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca sigorta acenteliği yapma yetkisi

 

Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)’ın Kabulüne Dair 2/10/2014 Tarihli ve 2014/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

ypk2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu…

 

2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

kalkinma_bakanligiKamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapıyatırımlarına öncelik verilecektir.

 

2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

maliyebMerkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34 (Vakıflar ve Dernekler)

gibBakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde

 

Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6552 Sayılı Kanun Hk.)

anayasa6552 sayılı kanunun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması…

 

Orta Vadeli Program (2015-2017)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (BKK 2014/6840)

bkkKalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2015-2017)”ın kabul edilmesi

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

bddkBu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret,

 

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

btkElektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğe

 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark