Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 Tarihli ve 2014/26 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar (BKK 2014/6841)

bkk“2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

maliyebKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemelerin…

 

 

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (BKK 2014/6852)

bkkEkli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve

 

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/6849)

bkkTarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde

 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

maliyeb“Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde uygulama birliğinin sağlanması

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebVergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında…

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)

gumrukTürk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

hazine6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca sigorta acenteliği yapma yetkisi

 

Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)’ın Kabulüne Dair 2/10/2014 Tarihli ve 2014/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

ypk2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu…

 

2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

kalkinma_bakanligiKamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapıyatırımlarına öncelik verilecektir.

 

2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

maliyebMerkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark