Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 27 15 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30919 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihl…

 

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması — Vergi Ziyaı Cezası Yüzde 50-1/3 — Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 — Özel Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 Bu Broşürde; mük…

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 12/10/2019 12 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30916 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli… 

 

SGK – İşverenlere Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin Elektronik Posta Gönderilmesi

SGK – İşverenlere Elektronik Posta Gönderilmesi T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835-202.99-E….

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları 11 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30915 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en… 

 

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-010.06.01[64]-E.136959 Tarih: 03.10.2019 Konu : Y…

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi 10/10/2019 10 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30914 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Res…

 

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)

Paya Dayalı Kitle Fonlaması III – 35/A.1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Tebliğ 2019/1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: Amaç ve kapsam… 

 

Gıda Işınlama Yönetmeliği

Gıda Işınlama Yönetmeliği 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar… 

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

Gecikme Zammı Oranı 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1592 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 i…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV 1594 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1594 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değe…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark