İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/7)

25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SGK Genel Yazı – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerleri Bu Genel Yazı hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Prim..

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E: 2017/9 09 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30769 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

Bilindiği üzere, 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat…

07 Mayıs 2019 Tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Meslek Standartları

07 Mayıs 2019 Tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Meslek Standartları Toplu Olarak Yayınladığımız Tebliğleri Haberin Devamında Bulabilirsiniz.

Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26)

Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemeler ile getirilen «Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü» için yeni bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi oluşturulmuş ve KDV4 kodu…

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1025)

Ekli “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Sıra No:1

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin,  ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması

Türk Dil Kurumu’na göre tüketim; “Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı” (tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. En temel anlamıyla tüketim, bir şeyleri kullanıp bitirmek ve yok etmek demektir. Ancak günümüz tüketim toplumunda tüketim kavramı, ekonomik bir olgu olmanın yanı sıra kültürel…

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı

19/09/2018 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin birinci ve dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark